افسانه های اپرا

افسانه های اپرا ترجمه حسن شهباز
شرح

کتاب افسانه های اپرا ترجمه حسن شهباز

افسانه های اپرا انتخاب,نگارش و ترجمه حسن شهباز

اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اپ‍را: نمونهد جمع اوری شده است از ع‍ال‍یت‍رین‌ اپ‍راه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌: آث‍اری‌ از اش‍ت‍راوس‌... واگ‍ن‍ر، ه‍ال‍ه‌وی‌ ب‍ا م‍ع‍رف‍ی‌ اپ‍را و ت‍ران‍ه‌ه‍ای‌ م‍ش‍ه‍ور آن‍ه‍ا/ ان‍ت‍خ‍اب‌ و ن‍گ‍ارش‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ش‍ه‍ب‍از چاپ 1350 انتشارات امیر کبیر

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید