کارنامه ادبی ایران

کارنامه ادبی ایران نوشته فواد فاروقی
شرح

کتاب کارنامه ادبی ایران اثر فواد فاروقی

ک‍ارن‍ام‍ه‌ ادب‍ی‌ ای‍ران‌/ ف‍واد ف‍اروق‍ی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ئ‍ی‌ از ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌

کتاب کمیاب فواد فاروقی این نویسنده و پژوهگشر توانمئ در این کتاب به تاریخ و کارنامه ادبی ایران و ادبیات پارسی پرداخته که در ابتدا این کتاب دکتر باستانی پاریزی مقدمه ایی بسیار ارزنده نوشته است

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید