یادداشتها و ...

کتاب یادداشتها و...پنجمین دفتر از مجموعه آثار نیمایوشیج
شرح

کتاب حاضر که تحت نام یادداشتها است پنجمین دفتر از مجموعه آثار نیمایوشویج است که در سال هزار و سیصد و چهل هشت توسط انتشارات امیر کبیر به چاپ رسید.در ضمن مدخل کتاب امده

نیمایوشیج میگوید انچه می نویسم همه ی ان چیزهایی نیست که هست و من به فهم ان توفیق یافته ام ان چیزهایی ست که ابراز ان بوسیله ی نوشتن برای من امکان پذیر بوده است.توانسته ام بفهمم و اگر فهمیده ام توانسته ام فهمیده های خود  را برای دیگران به زبان بیاورم.شروع من به گفتن در این حد از توانایی ممکن است.ایا بیش ازین لازم بود گفته باشم که من چطور شروع میکنم.بطوری که مرسوم همه گویندگان است و مقدمه چینی می کنند.

در هر حال مجموعه آنچه می نویسم کاری ست که خود مقدمه ی کارهای دیگر است.اما لازمتر این بود که گفته باشم این شروع که برای ماکمال لزوم را در فهم واقعیتهای هنری شعر ما داشته بدون تقدم و تاخیر نوبت ان رسیده است و خالی از میل و رغبت دیگران نبوده در ان تلاش و جستجوی یک نفر که برای خود می کوشد.اظهار وجود نمی کند

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید