استعمار فرانو

خرید تلفنی
کد محصول : استعمار فرانو
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
استعمار فرانو نوشته جواد منصوری
توضیحات

در گذشته کوشش های درخورد تقديي از سمت اساتيد، روشنفكران و فرهيختگان واسه ی آشنا شدن جامعه- بخصوص قشر دانشجو- با نظام سلطه جهاني و امريكاشناسي و روند تحولات و تغييراتي كه در شيوه ها و برنامه هاي آن بوجود آمده، صورت گرفته است. اما سرعت تحولات و ادامه درگيريها بويژه شكل گيري جريان جديد سلطه يك جانبه و پيچيده امريكا كه در واقع سلطه قرن 21 مي باشد، پژوهشها و مطالعات بيشتري را مي طلبد از اين رو نوشته حاضر هدف شناخت شرايط جهاني و استراتژي هاي جديد سلطه بويژه در قرن 21 را دنبال مي كند، كه در واقع تأليف و تدوين مجدد كتاب شناخت استكبار جهاني نگارنده است كه در گذشته منتشر و بارها تجديد چاپ شده است. تحولات سياسي و بين المللي دو دهه اخير به اندازه اي سريع و گسترده بوده است كه ضرورت دارد پژوهشها و تأليفها در اين زمينه در فواصل كوتاه تجديدنظر و با توجه به تغييرات و ادبيات جديد نوشته شود.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.