پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

مجلس اول و بحران آزادی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب مجلس اول و بحران آزادی نوشته فریدون آدمیت
توضیحات

کتاب مجلس اول و بحران آزادی نوشته فریدون آدمیت

جلد دوم ادامه ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران جوامعی که از ریشه های حیات بخش و هویت ساز تاریخی خود غافلند، در مقابله با رویدادهای سیاسی اجتماعی، همواره تسلیم سیر حوادث بوده، از ساختن آینده و ایجاد تحولات عظیم ناتوانند و پیامدهای این غفلت در تاریخ معاصر ملل بسیار زیان بارتر از دیگر دوران هاخواهد بود. تاریخ معاصر در مقایسه با دوره های پیشین، اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد و نقش مهمی را در شکل دهی و تحولات زمان حاضر ایفا کرده، الگوهای بروزتری ارائه می دهد؛ به همین دلیل، در نگاه خودی و غیر خودی، ابزار بسیار مهمی جهت بستر سازی مناسب برای نیل به اهداف و مقاصد محسوب می شود. آنان که تاریخ ملل را می سازند و جهت می دهند، سرپرستی آنان را به دست دارند؛ پس سادگی است اگر بپنداریم در جایی که تعیین روش ها و بینش ها و به دنبال آن، تحلیل وقایع در اختیار ما نیست و در جهت آرمان های ما صورت نمی گیرد، بتوان راهبرد عملی مناسبی که دچار تضاد در نظر و عمل نباشد، برای ساختن آینده ای مناسب ارائه داد.... جلد دوم : مجلس اول و بحران آزادي فریدون آدمیت درآخرین نوشته خود در باره ” ریشه های فکری حرکت مشروطه خواهی درایران ” که آنرا ” ایدیولوژی نهضت مشروطیت ایران ” ( جلد دوم ) نامیده و برای آن عنوان مهم ” مجلس اول و بحران آزادی ” را بر گزیده است، درتوضیح روش تحقیق وطبقه بندی منابع تحقیق که آن ها را ” فقط مواد و مصالح ” کار خود می داند، می نویسد: ” این اثر،تحقیق مستقیم برپایه منابع اصیل تاریخی است،منابعی که متنوع اند واصالتشان ارتباط با موضوع ومقوله مورد مطالعه دارد. یک مدرک تاریخی می تواند برای بررسی قضیه یا مطلبی معتبر باشد وهمان نوشته درمقوله دیگربه کلی نا معتبر. به مثل مقالات روزنامه ها منبع عمده بررسی وجهه نظر مطبوعات وحتی برخی رویدادهاست،اما تحلیل سیاست خارجی به ماخذ نوشته های جراید عاری ازارزش واعتبارعلمی است”.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.