پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

فرهنگ رشیدی

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب دست دوم
کتاب فرهنگ رشیدی نوشته لعبد الرشید بن عبد الغفور الحسینی المدنی التتوی - محمد عباسی
توضیحات

کتاب فرهنگ رشیدی نوشته لعبد الرشید بن عبد الغفور الحسینی المدنی التتوی - محمد عباسی

دو جلدي فرهنگ رشیدی، یکی از فرهنگ‌های فارسی که دو سال پس از تالیف برهان قاطع، در سال ۱۰۶۴ (قمری) توسط ملا عبد الرشید بن عبد الغفور حسینی مدنی تتوی از مردم تته سند، تالیف گردیده‌است. ... چنین گوید معترف به عجز و قصور - و مغترف از مشرب اهل هوش و ارباب شعور - عبدالرشید بن عبدالغفور، الحسینی المدنی التتوی که چون فرهنگ جهانگیری و سروری مطالعه افتاد جامعترین آن دو فرهنگ‌ها دید. اما مشتمل بودند بر امری چند که احتزاز و اجتناب از آن لازم و متحتم گردید. اول آنکه مولفان آن دو فرهنگ در حل لغات اطناب کرده‌اند به ایراد عبارات مکرره بی حاصل - و اشعار متکثره لاطائل. دوم آنکه در بعضی لغات تصحیح لفظ و توضیح اعراب و تنفیح معانی چنانکه باید نکرده‌اند. سوم آنکه بعضی لغات به تصحیفات خوانده و لغات متعدده پنداشته چند تا ذکر کرده‌اند. مثلاً بعضی کلمات به بای تازی و فارسی و به تا و نون - خوانده چهار جا ذکر کرده‌اند. و بعضی را به کاف تازی و فارسی - و بعضی را به سین و شین - و بعضی را به زای تازی و فارسی و رای مهمله خوانده و این در نسخه سروری بیشتر است و در جهانگیری کمتر. و سوای این نیز سهو و غلط است که در بیان لغات معلوم شود. و عجبتر آنکه در بعضی لغات میان کاف و لام و میان واو و را و مانند آن حروف که اشتباه در آن بعدی دارد اشتباه نموده‌اند. مثلاً در نسخه سوری در لغت «گراز» گفته که مرضی است - حال آنکه بدین معنی «کزاز» به ضم کاف تازی و هر دو زای معجمه‌است، و نیز گفته که به معنی کوزه ایست که تنگ نیز گویند - حال آنکه بدین معنی کراز به ضم کاف تازی و رای مهمله‌است......

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.