پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

اعترافات

موجود
350,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب اعترافات اثر ژان ژاک روسو
توضیحات

کتاب اعترافات اثر ژان ژاک روسو ترجمه بهروز بهزاد

 

کاریرا که من انجام میدهم شاید بی سابقه باشد و کسی تا امروز از آن تقلید نکرده است.من در نوشتن این کتاب قصد دارم قیافه حقیقی انسان را همانطور که هست نشان بدهم و این انسان واقعی خودم هستم.
شاید من تنها کسی هستم که میتوانم قلب خودم را احساس کنم و دیگران را نیز خوب میشناسم.البته من مانند دیگران ساخته نشده ام و اگر از انها بهتر نباشم لا اقل میدانم که چیز دیگر هستم و از آن گذشته اگر طبیعت در شکنجه دادن بمن خوبی یا بدی کرده این چیزی است که باید بعد از خواندن سرگذشتم درباره آن قضاوت کنید.روز رستاخیز هر روز واقع شود من در انروز این کتاب را بدست میگیرم و با صدای بلند خواهم گفت: این نامه اعمال من است و آنچه را فکر کرده و یا انجام داده یا دیده ام در آن نوشته ام بدی خوبی را با صداقت گفته ام از بدیها چیزی کتمان نکرده ام و بخوبی چیزی نیفزوده ام و اگر در بعضی جاها شاخ و برگی به حوادث داده ام بدینجهت بوده است که با این مطالب اضافی کمبود حافظه ام را جبران نمایم.

آنچه را که شخصا بآن ایمان داشتم راست و درست دانسته ام و هرگز بچیزیکه ایمان و عقیده نداشتم گواه خلاف نداده ام در این کتاب سعی کرده ام همانطور که هستم خود را نشان بدهم درهرجا که ناپسند و قابل سرزنش بودم یا بزرگواری و صراحت طبع داشتم همه را مانند اینه صاف منعکس ساخته ام.ای خدای بزرگ تو میدانی که من درون خود را بطوریکه تو میدیدی عریان نشان دادم پس توهم تمام کسانیراکه مانند من بودند در برابرم احضار کن تا انها هم اعترافات مرا بشنوند که از بدیهای من نفرت کنند و به بدبختی هایم متاثر شوند.

خرید کتاب اعترافات

كتاب نایاب اعترافات، كه روسو گاهی از آن با عنوان هایی خاطرات ياد مي كند، همه رويدادهاي زندگي او را از كودكي تا سال هاي پاياني عمر، با ذكر جزئيات، در بر مي گيرد. اما اين كتاب بيش از آنكه به نقل اعمال و افعال او در موقعيت هاي گوناگون زندگي اش بپردازد و شرح حوادثي باشد كه از سر گذرانده است، داستان احساسات و انديشه هاي اوست. روسو در اين كتاب روح خود را عريان به خوانندگانش نشان ميدهد، بي هيچ پرده پوشي به عيب ها و خطاهايش اعتراف مي كند و مي گويد كه در گيرودار حوادث چه ضعف هايي داشته و چه اشتباهاتي از او سر زده كه مايه شرمساري اش شده است. همچنين از عشق بي پايانش به طبيعت، كه با دل و جانش درآميخته بود، به تفصيل سخن مي گويد.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.