تعدادی از این کتابهای نفیس قدیمی عبارتند از

شاهنامه بایسنقری

شاهنامه امیر کبیر

قرآن آریامهر

کتاب های اشرف

خیام اسفندیاری که عموما این کتابها دیگر تجدید چاپ نشده اند و در بازار کتاب بسیار نایاب است.حال عزیزانی که بدنبال کتاب های نفیس دسته اول میگردند فقط باید از مراکز حرفه ای کتاب نفیس قبل انقلاب خریداری نمایند

اول کتاب با گارانتی به شرط اصل بودن خریداری نمایند و دوم کتاب نفیس قبل از خرید با مشاوره حرفه ای همراه باشد