سالیان درازی است که کتاب نوشته میشود بیش از چندهزار سال اما اساسا این کتب تا قبل اختراع دستگاه چاپ بصورت دست نویس می باشد و این کتب جز سری کتاب های عتیقه محسوب میشوند.تا یک قرن شانزدهم اما باز در کشورها ی بسیاری اساسا کتاب های قدیمی بصورت دست نویس بودن مثلا کشور ایران که از اواخر قاجار  و ورود چاپ سنگی و بعد چاپ سربی نسخ دست نویس کم و کمتر شد.اما با این وجود به این قبیل کتب صرفا کتاب قدیمی گفته نمیشود کتاب های چاپی نیز اگر بیش از دو تا سه دهه باشند جز فهرست کتاب قدیمی قرار میگیرند و عموما  اهمین بسیاری از این کتب عدم چاپ مجدد می باشد

و برای تهیه این کتاب باید به بازار کتاب های قدیمی مراجع کرد که این کتابفروشی از خریداری کتابخانه قدیمی تامین میشوند. ولطف کتاب های قدیمی حس نوستالژیک ایجاد می کند.کاغذ کاهی جلدی قدیمی و محتوایی بسیار ارزنده

 ما بیش از صد هزار با توجه به مطلب فوق موجود داریم که برای خرید کتاب قدیمی اینجا کلیک نمایید