سایت های دانلود کتاب

دانلود کتاب دشمن کتابفروش

 

در این مطلب هدفم حمله به سایتهای دانلود نیست.بلکه سایتهای دانلود رو مفید و در شرایط گرانی و مشگلات اقتصادی مطلوب مفید دانسته اماهدف از ایجاد سایتهای دانلود چیست.در تمام نقاط دنیا در سایت های متعدد دانلود قانون دارد.هزینه دارد و بایست برای آن مبلغی پرداخت کتاب های الکترونیک پولی هستند و برای پذیریش لینک دانلود می بایست با کارت خود خریداری نمود این عمل موجب گردش پول در باراز کتاب می شود هر چند غیر مستقیم.اگر قرار باشد کسی کتاب کاغذی نخرد و با قرار دادن کتب در سایتهای دانلود آن هم بی اجازه ناشر و مترجم و نویسنده کتاب رایگان دانلود شود پس چه انگیزه  اقتصادی برای اشخاص نامبرده می ماند که این شغل وسیله امرار معاششان می باشد با شما متصدیان سایت های اینترنتی هستم.خواهش می کنم هر کتابی را برای دانلود نگذارید.این ظلم را در حق کتاب نکنید.مدتی است بازار کتاب رو به نابودی می رود دشمنی و کم لطفی را کنار گذاشته دوست و همراه کتابفروشی ها باشید.لینکهای دانلود رایگان بگذارید اما نه هر کتابی.کتابی که همچنان در بازار فروش است و سرمایه گذاری شده است سزاوار نیست بدون اجازه از مالکانش در سایتهای خود استفاده گردد این جنایت است

در پایان لازم به ذکر است که  بسیاری سایتهای دانلود کتاب هستند که از فعالان و پژوهشگران صاحب اندیشه در زمینه کتاب هستند و در گام معرفی و دانلود درست کتاب با رعایت حق مالک و ناشر در پیشبرد کتاب و کتابخوانی کوشا هستند و ما از انها بسیار سپاسگذاریم