کارگاه نمایش به همت بیژن صفاری و رضا قطبی و با کارگردانهایی مثل خجسته کیا با نمایشنامه حلاج، ایرج انور با نمایشنامه نظارت عالیه و بیژن مفید با نمایشنامه ماه و پلنگشروع به کار کرد. و تا ۱۳۵۸ گروههای مختلفی به جستجوهای تئاتری پرداختند.

کتاب های کارگاه نمایش در بیست و چهار شماره به سرپرستی عباس نعلبندیان به چاپ رسید

خرید کتاب های کار گاه نمایش,فروش کلیه کتاب های کارگاه نمایش در بیست و چهار جلد و تک اثر

شامل کتاب های از عباس نعلبندیان

کتاب هذا حبیب الله، مات فی حب الله، هذا قتیل الله، مات بسیف الله

کتاب سفر شاد شین به دیار نامردان و ..........

کتاب سندلی را کنار پنجره بگذاریم و به شما سرد و تاریک زمستانی بنگریم

کتاب اگر فاوست یک کم معرفت به خرج می داد

کتاب پاتوغ اسماعیل خلج

کتاب سه قطعه

کتاب طلبکارها نوشته استرینبرگ

کتاب پرومتئوس در بند ترجمه عباس نعلبندیان

کتاب جان نثار بیژن مفید

کتاب هرامسا عباس نعلبندیان

کتاب داستانی از بارش مهر و مرگ عباس نعلبندیان

کتاب پنج نمایشنامه از ساموئل بکت

کتاب آواز خان در غروب
 نوشته داود آریا

کتاب نجات یافته