دو- صفحه های سنگی ارزشمندترین اسناد در عرصه شناخت موسیقی کهن ایرانی می باشند، زیرا نقطه آغاز در حفظ و انتقال صنعتی عین موسیقی و نغمه هایی هستند که سال ها سینه به سینه و با روش استاد- شاگردی، نگاهداری شده و حتی وضع خط موسیقی در گذشته و نوت نویسی های کنونی، قادر به حفظ و انتقال تمامی ظرایف آن نبوده است.
سه- صفحه های سنگی مآخذ مهمی برای پژوهش در فولکلور و فرهنگ مردم می باشند. بسیاری از آثار مطربی، سیاه بازی، تقلید، نمایش های تخت حوضی و حتی ترانه های کوچه بازاری که در صفحه های سنگی به یادگار مانده اند، حاوی اطلاعاتی بی بدیل در این عرصه اند.
چهار- صفحه های سنگی اسنادی بکر در تاریخ بازیگری و نمایش در ایران می باشند. بخش هایی از اولین اپرت ها و نمایش های موزیکال، با اجرای برجسته ترین هنرمندان دهه آغازین قرن چهاردهم شمسی تا پیش پرده خوانی های دهه بیست، در این صفحه ها محفوظ اند.
پنج- صفحه های سنگی حاوی نکاتی قابل توجه برای نگارش علمی تاریخ معاصر موسیقی و شرح حال و زندگینامه و خاطرات هنرمندان می باشند.
شش- صفحه های سنگی منابعی خاص برای پژوهش در تاریخ سیاسی نیز هستند. اگر عکس های فراوان از مظفرالدین شاه را به درست اسنادی تاریخی تلقی می کنیم، آیا تنها سه نمونه باقی مانده از صدای وی، اسنادی تاریخی محسوب نمی گردند؟ آیا نظامنامه مقررات ضبط صوت در صفحات گرامافون که در سال 1307 شمسی به تصویب هیئت وزرا می رسد و مقدماتی که به این مصوبه می انجامد، مسایلی سیاسی نیستند؟
هفت- صفحه های سنگی در مقایسه با سایر اسناد تاریخی چون دستنوشته ها و عکس های قدیمی، از حیث تعداد و امکان دسترسی بسیار محدود و کمیاب می باشند. تعداد آثار و مدارک خطی و دستنوشته های تاریخی متجاوز از صدها هزار برگه می باشد که به صورت کتب خطی و هنری، فرمان ها، اسناد، نامه ها و مدارک دولتی و چهره های سیاسی و نامه ها ومدارک بازرگانی و اسناد متبادله بین توده مردم نظیر عقدنامه ها و صلحنامه ها و غیره، مورد توجه مراکز دولتی ذیربط، اهل تحقیق و پژوهش و کلکسیونرها می باشند. عکس های قدبمی نیز که بالغ بر یک دهه پس از تولد صنعت و هنر فتوگرافی، از نیمه دوم قرن سیزدهم هجری قمری، جای خود را در ایران باز کرده و به عنصری ثابت در مستندسازی وقایع غصر تبدیل می گردد. گنجینه عکس های اصلی قدیمی ایران اعم از عکس های آلبومخانه کاخ گلستان، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، مرکز اسناد ملی و سایر آرشیوهای دولتی و عکس های فراوانی که به صورت پراکنده در آرشیو های خصوصی و خانوادگی افزون از یکصد هزار قطعه تخمین زده می شود و امکان جعل و مشابه سازی این عکس ها نیز به گونه ای وجود دارد که تشخیص اصل و بدل برای عموم ممکن نیست. در مقام مقایسه باید گفت صفحه های فارسی ضبط شده از هنرمندان ایرانی، تا پیش از جنگ جهانی اول که در عصر قاجار ضبط شده اند بالغ بر 1000 روی صفحه می باشد و با لحاظ کردن صفحه های فارسی ضبط شده در قفقاز، عثمانی و هند، نهایتا 2000 روی صفحه می گردد که صفحه های باقی مانده از این مجموعه در آرشیو صدا و سیما و آرشیوهای دیکر در ایران، به 1500 عدد بالغ نمی گردد. در بین دو جنگ جهانی (1319-1305) نیز که عصر طلایی ضبط، تولید و فروش صفحه در ایران است، آمار صفحه های فارسی حدود 2400 روی صفحه (1200 صفحه) می باشد که صفحه های باقی مانده از آثار این دوره نیز نزدیک به 5500 نسخه برآورد می شود. صفحه های سنگی ضبط شده از هنرمندان ایرانی پس از جنگ جهانی دوم، 2650 روی صفحه، وتعداد صفحه به جا مانده، 5000 غدد تخمین زده می شود. آسیب پذیر بودن حاد صفحه های سنگی در قیاس با سایر اسناد تاریخی، ما را با کاهش سریع و روزافزون این صفحه ها مواجه می سازد و جمع آوری و نگهداری آن ها کاری علمی، دشوار و پر هزینه می باشد که اگر از نگهداری سایر اسناد تاریخی دشوارتر نباشد، آسان تر نیست.
ماحصل کلام آن که صفحه های سنگی را که اسنادی ملی و میراثی فرهنگی می باشند دریابیم

 

 کارا کتاب مرکز خرید و فروش انواع صفحه سنگی ایرانی و خارجی

 

 صفحه سنگی # ۵١ ١ اي نام تو بهترین سرآغاز بازار صفحه سنگی صفحه هاي سنگی در عصر قاجار، کالایی بسیار اشرافی و گران بوده اند . مدارك موجود گویاي آن است که قیمت صفحه هاي سفر پاریس، دو تومان بوده که طبعا توده مردم امکان خرید چنین کالایی را نداشته اند . ) نگاه کنید به ژورنال صفحه سنگی شماره 10 ( صفحه هاي کمپانی گرامافون نیز قیمتی در همین حدود داشته و ا ین امر سبب شد تا تعداد زیادي از صفح ه هاي بازتولید شده کمپانی گرامافون در کارخانه ریگا ) روسیه ( در فاصله سال هاي 1908 تا 1912 میلادي، در انبارهاي نمایندگی کمپانی در تفلیس باقی بماند و بالغ بر ده سال بعد و با بهایی کمتر به فروش برسد . این واقعیت از سورشارژهاي روي لیبل تعداد ي از صفحه هاي در دسترس کمپانی گرامافون روشن می گردد . تحول و پیشرفت صنعتی در تولید گرامافون و صفحه سنگی به کاهش چشمگیر قیمت این دو کالا پس از جنگ جهانی اول می انجامد . قیمت صفحه هاي پولیفون از پانزده قران در سال 1306 شمسی آغاز شده و تدریجا تا هفت ریال کاهش می یابد . برخی صفحه هاي سنگی فارسی دیگري که تولید آلمان بودند نیز شرایط و مسیري مشابه را طی می کنند . مدارکی در اثبات این مدعا براي صفحه هاي پارلوفون و ادئون ) کاهش بها از 20 تا 7 ریال ( در دسترس است . این امر به گسترش خرید گرامافون و صفحه توسط عموم منجر شد تا آنجاکه به عنوان اص لی ترین رسانه، علاوه بر خانه ها در مراکز عمومی مثل مغازه ها و قهوه خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد . گزارش هایی از کثرت کاربرد آن حتی در شهرهاي کوچک وجود دارد ) نگاه کنید به اسنادي از موسیقی، تئاتر و سینما در ایران، ISBN 964 - 422 - 278 - 4 جلد اول، سند 13 ، ص 3 8 ( و گفته شده است که برخی صفحه ها در همان ایام با استقبال زیاد و فروش در بازارسیاه مواجه شده و به قیمت بالاتري از قیمت رسمی به فروش می رسیده اند . ) نگاه کنید به خاطراتی از هنرمندان از پرویز خطیبی و خاطرات سید جواد بدیع زاده، گلبانگ محراب تا بانگ مضراب ( پس از جنگ جهانی دوم و گسترش استفاده از رادیو، بازار صفحه در ایران با صفحه هاي فارسی تولید هند ) لیبل هاي یانگ ایران، دلبر، نواي ایران و طهران ( حرکت و رونق تازه اي می یابد . برروي پاکت صفحه هاي دلبر که در سال هاي نیمه دوم دهه 1320 شمسی، قیمت 125 ریال درج شده است ) نگاه کنید به ژورنال صفحه سنگی شماره 2 ( که قاعدتا بایستی قیمت سري کامل 5 تایی صفحه هاي دلبر باشد و اگر منظور، قیمت هر صفحه باشد قیمتی بسیار زیاد براي آن ایام می باشد . تاکنون اسناد بیشتري از قیمت آخرین نسل صفحه هاي فارسی EMI شامل لیبل هاي هیز ماسترز و یس، کلمبیا و ادئون که در سال 1326 شمسی ) 1947 میلادي ( در تهران ضبط شده اند، مشاهده نشده است و همین خلاء در مورد لیبل هاي ایرانی جایگزین سه لیبل یادشده یعنی " موزیکال " ، " شهرزاد " و " رویال " که از اواخر دهه مذکور به بازار عرضه می شوند وجود دارد . صفحه هاي اخیرالذ کر در دهه 1330 شمسی نیز تولید می شده اند و مستنداتی نیز از فروش آن ها در اوایل دهه 1350 شمسی ) چون تمبر مالیاتی فروش صفحه در سال 1351 شمسی بر روي لیبل صفحه سنگی ( و به موازات فروش صفحه هاي وینیل 33 و 45 دور وجود دارد . دو نشانی برای مباحث دیسکوگرافی فارسی :  صفحه سنگی # ۵١ ١ بازار صفحه سنگی فارسی در فاصله سال هاي 1360 تا 1380 شمسی محدود به تقاضاي برخی کارشناسان موسیقی و تعداد محدود کلکسیونرها و آرشیوداران بود و به همین دلیل برغم تعداد کم عناوین و تیراژ پایین صفحه هاي سنگی فارسی، قیمت قابل توجهی نداشتند و با تعداد محدود صفحه هایی که توسط سمساران و عتیقه فروشان ع رضه می شد تعادل داشت . از آغاز دهه 1380 شمسی، ورود گرامافون هاي هندي ارزان قیمت و جذابیت هاي نوستالوژیک و دکوراتیو آن سبب شد که پاي پدیده اي به نام گرامافون، مجددا به بسیاري از خانه هاي ایرانی باز شود . نمایش کارکرد این دستگاه بدون استفاده از صفحه هاي س نگی امکان پذیر نبود و با فرض فروش حداقل هزار دستگاه گرامافون در سال و درخواست سه عدد صفحه براي هر گرامافون، به سه هزار صفحه سنگی در سال نیاز شد . همین امر تقاضاي زیادي را به بازار صفحه سنگی سرازیر کرد که بسیار بیشتر از میزان عرضه صفحه بود و حداقل تاثیر آن، افزایش قیمت ده برابري صفحه هاي 78 دور بود و اگر بخشی از تقاضاي بازار با صفحه هاي سنگی غربی یا هندي که تعداد قابل توجهی از آن ها به همراه گرامافون هاي هندي به ایران وارد می شدند و داراي قیمتی بسیار کمتر از صفحه هاي فارسی هستند جذب نمی شد میزان افزایش قیمت صف حه هاي سنگی فارسی، بسیار بیشتر می شد . در شرایط کنونی حداقل قیمت صفحه سنگی فارسی بالغ بر بیست هزار تومان ) 22 دلار ( می باشد که براي صفحه هاي هنرمندان معروف تا سی و پنج هزار تومان ) 40 دلار ( و براي برخی آثار یا هنرمندان خاص بیش از این مبلغ معامله می شود . اگر قیمت هاي موجود صفحه سنگی را با قیمت کارت پستال یا عکس و حتی مجله ها و کتاب هاي چاپی کمیاب مقایسه کنیم معلوم می شود که صفحه هاي سنگی به قیمت واقعی خود نزدیک می شوند . باتوجه به افزایش تعداد گرامافون و کاهش تعداد صفحه هاي سنگی در نتیجه آسیب پذیر بودن ، افزایش مستمر قیمت آن ها اجتناب ناپذیر خواهد بو د . چنین شرایطی حفظ و نگهداري آرشیو صفحه هاي سنگی را به امري بسیار پرهزینه تبدیل می کند و توزیع و پراکندگی گستردهء آن ها در کنار گرامافون هاي خانگی و به صورتی تفننی، احتمال از بین رفتن قطعات و آثاري منحصر به ف رد را تقویت می کند . انتشار راهنما براي همهء وجوه شناخت، گردآوري و نگهداري صفحه هاي سنگی، ضرورتی انکارناپذیر است . فراموش نکنیم وقتی براي گردآوري تمبر، اسکناس، کارت پستال یا کبریت که بعضا در تیراژ میلیونی تولید می شده اند، کتب راهنماي مفصلی نوشته و هرسا له یا هر چند سال یکبار، اطلاعات آن ها به روز می شود براي صفحه هاي سنگی فارسی که تیراژ تولید برخی از عناوین آن به صد نسخه نمی رسد و به لحاظ قدمت و آسیب پذیري، غیرقابل مقایسه با سایر اقلام کلکسیونري می باشند، انتشار کتاب هاي راهنماي قیمت و نگهداري و نحوه است فاده و انتقال محتویات آن ها به فرمت هاي رایج دیجیتالی، بسیار ضروري تر می - باشد . گرمی بازار و سخت و پرهزینه تر شدن حفظ صفحه هاي سنگی سبب فراموشی یا غفلت از توجه به حفظ این اسناد منحصر به فرد نشود و لزوم حمایت از این امر را پیگیر باشیم

 

برگرفته از نوشته های محقق محترم. ا . میر منصور

 

خرید کتاب,فروش کتاب,خرید اینترنتی کتاب