شاهنامه بایسنقری نفیس ترین شاهنامه جهان

حقیقتا شاهنامه بایسنقری رقیب نداشته و چه در ایران و چه در سراسر جهان تا کنون نسخه ای ارزنده تر از این شاهنامه وجود نداشته.و خدارو شکر که از این نسخه ارزنده نسخه اسکن و چاپ شده موجود است که البته آنهم انقدر کمیاب است جز کتب بسیار کلکسیونری محسوب میشود.اما بهرجهت کمیاب بودن نسخه کلکسیونری بهتر از اصلا نبود کتاب است.

بزودی در همین مطلب به معرفی شاهنامه های نفیس در جهان می پردازم

نخست برای شروع با دو شاهنامه بسیار نفیس یعنی شاهنامه بایسنقری و شاهنامه امیرکبیر می پردازم.

 و به زودی همین مطلب را تکمیل نموده و کلیه های شاهنامه های ارزنده را کامل .و دقیق معرفی می کنم