و اما مجله باز .....خوب مشخص است دامنه جمع آوری ایشان , آرشیو و مجموعه مجله است بخصوص مجلات قدیمی و قبل از انقلاب,از روزنامه های قاجار گرفته تا مطبوعات پیش از انقلاب ,مجله های قدیمی تا دهه شصت,و از لحاظ وسواس و نوع نگهداری بسیار شباهت به کتاب باز دارند اما با این فرق که فضای نگهداری مجله قدیمی بسیار جاگیر و نگهداریش چندین برابر دشوار تر می باشد و در کتاب باز شخص تنها می تواند به یک عنوان از یک نویسنده بسنده کند اما در مجلات قدیمی و روزنامه ها بصورت سریالی  و شماره های پشت سرهم می باشد و دوره نمودن و پشت سرهم گردآوری مجله قدیمی کار بسیار سختی است و از این روست که مجله بازها بسیار کمتر از کتاب بازها هستند

مثلا مجله سپید و سیاه دکتر علی بهزادی که بیش از هزار شماره در چند دهه می باشد تهیه شماره ها پشت سرهم بصورت ادواری و صحافی شده هزینه مادی و زمانی بالایی را می طلبد

تنها چند عنوان مجله مشهور که در چند دهه چاپ شده است می تواند ظرفیت و فضای نگهداری را اشغال نماید.خود صحافی مجلات بسیار گران است و مجله باز باید هزینه درست و حسابی برای جمع آوری این نشریات در نظر بگیرد

و در بازار کتاب و مجلات اگر در کل ایران کمتر از پانصد کتابفروشی است که در زمینه  کتاب نایاب و قدیمی فعالیت می نماید می توان گفت کمتر از ده نفر در کل ایران در زمینه مجلات قدیمی فعالیت می نمایند

اشخاصی که بدلیل همین دشواری ها و طرفداران بسیار این مجلات و نشریات کاملا شناخته شده هستند

مانند  استاد کاظم شهبازی کتاب بامداد...  آقای حسین تقوی که به قولی تنها فعال و بازمانده حرفه ای مجلات است....و چندی دیگر چون آقایان منافی,ملک زاده,شاه محمدی

و تنها سایت تخصصی که در دنیای خارج ازمجازی نیز فعالیت حرفه ای داشته کارا کتاب می باشد

کارا کتاب در طی سالها خریداری کتابخانه شخصی مجلات بسیاری را بصورت دوره فراهم نموده و در خدمت دوستان فرهنگی و محقق و ....و مجله بازهای حرفه ای می باشد