و در پایان امیدوارم هیچ کتابخانه ای بی کتاب نشود و هیچ کتابخوانی بی کتاب.امیدوارم انقدر کتاب ارزان شود که همه بتوانند براحتی کتاب بخرند و بازار کتاب جه بازار کتاب دست دوم و چه ناشرین قوی و کسبشان پر رونق باشد. و هیچ کداممان بخاطر مشگلات مادی کتاب نفروشیم

 

ما خریدار کتاب شما با رعایت عدل و انصاف خواهیم بود