سوار بر کتاب یا سفر با کتاب به هر کجا که ذهن تجسم می کند خواهیم رفت

شاید این جمله برای کسانی که تخیلی خوب و متوسطی دارند .بارها اتفاق افتاده باشد که با مطالعه کتاب می توانید به هر کجا سفر نمایید. خیلی ها هنگام مطالعه خود را جایگزین قهرمان می کنند یا داستان را بصورت مصور در ذهن خود به تصویر می کشند  .اگرچه کیفیت این  تصویر سازی کم یا زیادتر می تواند باشد اما عموما اتفاق می افتد .ما با مطالعه یک سفرنامه به سیاحت و سیر سیاح آگاه می شویم.شما با خواندن یک کتاب تاریخی به اتفاقات جاری در آن کتاب سفر می کنید .و اگر کتاب تاریخی و معتبر باشد  اطلاعی کافی پیرامون آن زمان کسب خواهیم نمود. برخی از کتب تخیلی است و خواننده با مطالعه به تخیل نویسنده سفر می کند مانند کتاب های علمی تخیلی کتب راجع به فضا و  موجودات فضایی به زمان آینده یا به گذشته به افسانه ها به قصه ها و یا روایتی در حال  ,با کتاب سفری ایمن است و شما با مطالعه درست و انتخاب مسیری درست یقینا سفر خوبی را پیش رو خواهید داشت.به دوستانی که اهل مطالعه هستند پیشنهاد میکنم در انتخاب کتاب بسیار دقت کنند که واقعا مطالعه کتاب همان سفر با کتاب است. سفری به ذهن نویسنده و دنیایی که او در واقعیت یا رویا به تصویر کشیده.همانطور که در انتخاب محلی که برای سفر می بایست قبلش تحقیق کنید تا با خصوصیات شما آن شهر یا کشور مطلوب در آید می بایست موضوع کتاب با فکر و روحیه شما هماهنگی داشته باشد

به امید سفری خوب برای همه مسافران کتاب