لطفا بهترین کاریکاتور با ذکر شماره و مفهوم برداشتی خود را در نظرات ارسال نمایید

 

 1)

 

 

 

2)

 

3)

 

 

4)

 

 

5)

 

6)

 

 

7)

 

 

8)

9)

 

 

 

10)

 

11)

 

 

12)

 

 

13)

 

 

14)

 

15)

 

16)

 

 

 

17)