کتاب یا ضامن آهو که به دست محسن جعفر نیا نوشته شده است.از دید و نگاه علمی به ثبت رسیده است که ده ها موجب و سبب وجود داشته است واسه ی مثال اندازه ی روده آدم مثل طول روده حیوانات گیاه خوار بلند می باشد. ولی بر ضد آن طول روده حیوانات گوشت خوار کوتاه هستند. سبب ابتلا به سرطان روده بزرگ در آدمهای گوشتخوار هم به این دلیل است و این که دید و نظرات تمام چیز خواری آدم رد شده است.در شاهنامه فردوسی همچنان آمده می باشد که ضحاک بود که از مسیر درست خارج شد و گوشت خواری را بین مردم ترویج نموده است. ایرانیان باستان تا قبل از آن به گیاهخواری و پرهیز از کشتن حیوانات مشغول بوده اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یا ضامن آهو تماس بگیرید

دانلود کتاب یا ضامن آهو