کتاب رمز ژنتیک که توسط آیزاک آسیموف نوشته شده است.که دارای دویست و دوازده صفحه می باشد.کتاب فوق توضیحات دقیق و مستدلی درمورد رمز ژنتیک ارائه داده و ارزش شیوه های بررسی بکار رفته را واسه ی مطالعه کننده آشکار می کند . به مسائل مورد تحقیق جاری درمورد رمز ژنتیک همچنان در این اثر اشاره شده است.نویسنده کتاب مکانیسم زیست سنتز پروتئین را به صورتی بسیار ساده شرح کرده و درمورد انتقال دادن اطلاعات ژنتیکی به زبان مولکولی توضیحات بسیار کاملی می‌دهد. این اثر در سال هزار و سیصد و شصت و چهار چاپ و به انتشار رسیده است.اطلاعات موجود ژنوم به طور رشته‌ها یا کلمات سه حرفی موسوم به رمز کودون انتقال پیدا می کنند . هر حرف این کلمه قابل انتخاب از یکی از الفبای چهارتایی اسیدهای نوکلئیک است.در نمونه جمع شده زیادتر از بیست و دو اسید آمینه طبیعی شناخته نشده است. پس به رمزی که این دو را به هم تبدیل می نماید افزونگی دارد.در برخی از موارد رمز ژنتیکی که از روی آن اطلاعات ژنوم به پروتئین تبدیل می‌گردد و در اندامگان‌های مختلف یکسان یا همانند هستند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمز ژنتیک تماس بگیرید.

دانلود کتاب رمز ژنتیک