دانلود کتاب پژوهش در فرهنگ باستانی و شناخت اوستا اثر مسعود میرشاهی

پس از تاخت و تاز اسکندر مقدونی و بر باد رفتن گنجینه های کمابیش دوهزار ساله ی اوستا گردآوری ی بخش ها و تیکه های پراکنده ی آن از زمان بلاش یکم اشکانی آغاز شد و تا زمان خسرو انوشیروان ساسانی کمابیش برای پانصد سال دنبال شد.
موبدان ساسانی از این گردآورده و گزارش های آن به زبان روز بخش هایی را که با باورشان جور می آمد برگزیدند و تیکه های ناپسندیده را کنار زدند و برگزیده ی خود را در 21 نسک یا جلد شیرازه دادند و به رنگ دینی داده آن را چون نوشته کیشی ی خود پذیرفتند.

آنا این شیرازه ی 21 نسک را بر سه بخش کردند که هر کدام بخش دارای هفت نسک بود. بخش یکم را گاهانی یا گاتهایی نامیدند.
نخستین نسک آن به نام ستوت یسن به معنی گرامی داشت ستوده دارای 33 تیکه از سرودهای پاک زرتشت و سرودها و گفته های یاران پاکراد بود و شش نسک دیگر گزارشهای نسک یکم را در برداشتند.
بخش دوم را دادی خواندند زیرا هفت نسک آن در پیرامون داد و قانون و کشور گشایی و کشور داری و دانش ها و هنرها و پیشه های روز بود.
گفته های نیم کیشی و نیم کشوری که نه با بخش کاهانی جور می افتادند و نه در بخش دادی می گنجیدند و بیشتر به نمازها و نیایش های نا گاتهایی وابسته بودند و در بخش سوم که هد مانتری به معنی وابسته به سخنان اندیشه انگیز گذارده شدند .

چنان پیدا است که از تاریخ مردم آریایی یا ایرانیان آنچه که بسته به زرتشت و یاران بود در گزارش های بخش کاهانی و آنچه بسته به ایران زمین بود در بخش دادی آمده بود و هرکدام برای خود جایی بجا داشت.
ناگهان تاخت تازیان و گسترش دین اسلام شیرازه ی 21 نسک را از هم پاشید و امروز انچه به زبان اوستا در دست است شش بخش و اندکی است که از نو جفت و جور شده.
بخش یکم یسن یا یسنا است که دارای 72 هات یا پاره است و 33 پاره ستون یسن که دارای سرودهای زرتشت و سرودها و گفته های یاران بود در این گذاشته شده. بخش دوم ویسپرد یا همه نمازها درباره ی گاهنبار یا شش جشن سالیانه برای گاتها خوانی و جشن و شادی به هنگام آغاز و انجام کارهای کشاورزی می باشد. بخش سوم از بشته ها است و آن دارای شاهکارهای خدایان پیش از زرتشت و ستایش های بنیادهای نغز زرتشتی است که همه را به به نام امشاپسندان و ایزدان یاد می کنند. بخش چهارم وندیداد است که بیشتر از پاکی و ناپاکی دستورهای کهن سخن دارد و اندکی هم از تاریخ و جغرافیا و پزشکی و جز آن گفتگو می کند.
پنجم هیربدستان و نیرنگستان از آموزش و پرورش موبد و برگزاری ی آیین های کیشی می گوید.
ششم خرده اوستا است که از نمازها و نیاتیش های جور شده که از یسنا و پیشت ها برگزیده شده اند و یا از تیکه های از دست رفته باز مانده اند.
جز این شش بخش تیکه های پراکنده های پراکنده نیز در دست است.نوشته های پهلوی بیشتر در گزارش همین سخن ها گفتگو دارند.

 

برای خرید کتاب پژوهش در فرهنگ باستانی و شناخت اوستا اثر مسعود میرشاهی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب پژوهش در فرهنگ باستانی و شناخت اوستا