کتاب به چه سبکی سنتور بنوازیم که به دست سامان ضرابی نوشته شده است.به دفعات بسیار نظاره گر این بودیم که بعضی از سنتور نوازان فعلی درمورد به سبکهای گوناگون یک مقطعی به بعد با خلق اثرهای فراوان کاملا تکنیکی کاملاٌ معرفی کننده ی یک سبک نو و اردوان کامکار و سنتور نوازی معاصر اردوان کامکار غیر از اثرهای که واسه ی تکنوازی سنتور خلق شده است. قطعات دیگری هم مانند ضربی در تمام جا رنگ و بویی جدید داشته است و در خصوص از تکنیکهای خاص سنتور در او که با طورت به خصوصی در سنتور نوازی دست داشته است. دومین قطعات صوتی و علاقه مندان سنتور و موسیقی آهنگ که استاد کتابی رو هم به این سبب اسم چاپ نمودند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب به چه سبکی سنتور بنوازیم تماس بگیرید

دانلود کتاب به چه سبکی سنتور بنوازیم