کتاب فارسی سال ششم دبیرستان رشته ادبی سال هزار و سیصد و پنجاه و سه که به دست آقایان جلاالدین همائی و دکتر رضازاده شفق و عبدالرحمن فرامرزی ودکتر ذبیح الله صفا و دکتر علی اکبر شفائی و احمد کوشا و اسمعیل والی زاده نوشته شده و بر طبق ماده سه قوانین کتب های درسی واسه ی آموزش داخل دبیرستانها انتخاب گشته است.صفحه ای از کهن ترین نسخه خطی تاریخ دار فارسی الابنیه عن الخقائق ادویه که در سال چهارصد و چهل و هفت هجری قمری به وسیله ی اسدی طوسی کتابت شده است.نسخه اصلی داخل کتابخانه عمومی وین حفاظت می گردد . شرح قطعات منتخب در این اثر اعم از ادبیات کهن یا معاصر با نوشته ای که به طبع انتقادی رسیده می باشد تماما مقابله شده و جز مواردی معدود که به موجب نبودن نشر انتقادی این موضوع انکان پذیر نبوده است.یکی از اثرهایی که در مقابله از انها استفاده گشته شاهنامه فردوسی چاپ بروخیم است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فارسی سال ششم دبیرستان رشته ادبی سال هزار و سیصد و پنجاه و سه تماس بگیرید.

دانلود کتاب فارسی سال ششم دبیرستان رشته ادبی سال هزار و سیصد و پنجاه و سه