پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

دانلود کتاب های درسی قدیمی

 کتاب های درسی قبل انقلابدانلود کتاب های درسی قبل انقلاب و دانلود کتاب های درسی قدیمی دهه پنجاه و دهه شصت

...............................................................................................................................................

کتاب فیزیک سال ششم دبیرستان رشته ریاضی دهه چهل که به دست نصرالله حاج سید جوادی نگاشته شده است. این اثر به عنوان نوشته ی درسی در اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه داخل دبیرستانهای تمامی و موجود در کشور درس داده شده است.قسمت نخست این اثر به مباحث ارتباط داشته به شاخه مکانیک در حوزه فیزیک پرداخته است و برگرفته از مباحثی همانند جبر برداری و سینماتیک و دینامیک و کار و انرژی و دیگر مباحث ارتباط داشته خواهد پرداخت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فیزیک سال ششم دبیرستان رشته ریاضی دهه چهل تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
2632

کتاب فیزیک سال ششم دبیرستان رشته ریاضی نظام قدیم که به دست نصراله حاج سید جوادی نگاشته شده است.همان گونه که پیش از این وعده داده شده بود اینک قسمت دوم اثر درسی فیزیک سال ششم ریاضی دبیرستان نظام اموزشی کهن که در فاصله نیمه دوم دهه چهل و نیمه اول دهه پنجاه در دبیرستانهای کشور درس داده شده بود و به دوست داران تقدیم می کنیم.هر اندازه که علم فیزیک در نیم قرن اخیر دچار دگرگونی هایی شگرف زیاد رسیده و همراه با آن زندگی جامعه ی بشری همچنان دستخوش توسعه و استفاده از دستاورد ها و اختراعاتی نو شده ولی این علم شمشیری دو لب می باشد که علیرغم خدمات بسیار مولود اختراعاتی هم اکنون شده است که موجودیت تمدن و دنیا را تهدید می کند. در دورانی که این اثر درس داده می شود آپولوی یازده بر سطح کره ماه فرود امد و افق های تازه را قبل از آمدن ادمیان باز نمود اما قبل از آن نیز بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی دنیا را در بهت و ترس فرو برده بود اینها همگی شاخه هائی از فیزیک می باشند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فیزیک سال ششم دبیرستان رشته ریاضی نظام قدیم تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
3366

کتاب مثلثات سال ششم ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و سه که به دست آقایان زاوشی و دکتر مجنهدی دکتر هوشنگ منتصری نگاشته شده است.در نظام های آموزشی قدیم دوره های متوسطه دبیرستانی مباحث مثلثات به عنوان نوشته ی درسی مستقل درس داده می شده و این موضوع موجب تمرکز زیادتر دانش آموزان بر مباحث ارتباط داشته با این درس می شود . اضافه بر این از آنجا که مثلثات در نوشته های درسی و حل و بحث مسئله های ریاضی دانشگاهی مثل معادلات دیفرانسیل سری و انتگرال فوریه و مسائل فیزیکی کاربرد بسیار زیاد داشته و به نظر می رسد آنگونه که در نوشته های درسی نظام فعلی آموزشی مثل حسابان و حساب دیفرانسیل و انتگرال به صورت موجز و کلی به این مبحث پرداخته گشته و مانعی در تبحر دانش آموزان در حل نمودن مسائل می شود و در زمان تحصیلات دانشگاهی همچنان با دشواریهای بسیاری در فهم دروس ارتباط داشته ایجاد خواهد شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مثلثات سال ششم ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و سه تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
3927

کتاب فیزیک سال ششم ریاضی سال هزار و سیصد و چهل که به دست نصرالله حاج سید جوادی نگاشته شده است.قسمت سوم اثر درسی فیزیک سال ششم ریاضی دبیرستان نظام اموزشی کهن که در فاصله نیمه دوم دهه چهل و نیمه اول دهه پنجاه در دبیرستانهای کشور درس داده شده است و به دوست داران تقدیم می نماییم.هر اندازه که علم فیزیک در نیم قرن اخیر دچار دگرگونی هایی شگرف شده و همراه با آن زندگی جامعه ی بشری هم اکنون دستخوش پیشرفت و استفاده از دستاورد ها و اختراعاتی تازه شده ولی این علم شمشیری دو لب می باشد که علیرغم خدمات بسیار زیاد مولود اختراعاتی نیز شده است. که موجودیت تمدن و دنیا را تهدید کرده است . در دورانی که این اثر درس داده می شده آپولوی یازده در سال هزار و نهصد و شصت و نه بر سطح کره ماه نشسته است و افق های تازه را قبل روی ادمیان باز نموده اما قبل از آن هم اکنون بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی دنیا را در بهت و ترس فرو برده بود.اینها تمامی شاخه هائی از فیزیک می باشند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فیزیک سال ششم ریاضی سال هزار و سیصد و چهل تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
1686