کتاب شاه لیر نوشته به دست ویلیام شکسپیر و توسط م. ا. به آذین ترجمه شده می باشد. لیر شاه یا شاه لیر نمایشنامه تراژیک می باشد که آن را یکی از معروفترین و با ارزش ترین تراژدیهای شکسپیر دانسته اند. این نوشته به احتمال ببسیار در سال هزار و ششصد و پنج میلادی نگاشته شده‌ است. فکر می نمایی خسارتهای بر جای مانده از اين توفان جنگجو بر پوست مان ارزش و شکوه زیاد دارد.واسه ی تو همانند است. اما در مکانی كه درد وسیعتری ريشه کند درد ریزتر به سختی حس مي گردد. تو از کنار يک خرس فرار می کنی اما در اين فرار اگر پاهايت تو را به دل دریا و یا رودخانه ی خروشنده و غوغاگر کشاند به همان مکان قبلی یعنی دهان خرس امان خواهی برد. جان كه در آرامش و راحتی باشد بدن بسیار سریع رنج مي برد. توفانی كه در جان من می باشد هر طور حسی را جز آن يكي كه بر قلب من کوبیده مي شود از اندام های احساسی من محروم مي كند. نا شکر بودن و نا سپاس بودن فرزندان همانند این نمي باشد كه دهانم دستم را كه واسه ی رساندن غذا به سمت و طرفش راهیست گاز گیرد. برای خرید کتاب شاه لیر به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب شاه لیر