کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران که به دست عبدالعظیم رضائی نگاشته شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و نود و هفت صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر اقبال چاپ گشته است.در جلد چهارم اثر تاریخ ده هزار ساله ایران زمان نادر شاه افشار و کریم خان زند و تشکیل قاجار تا زمان سقوط قاجار به دست رضا شاه مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است .مجموعه تاریخ ده هزار ساله ایران نگاشته ی عبدالعظیم رضائی در چهار جلد به تحقیقات تاریخ ایران از اول تا زمان قاجار پرداخته است . در جلد نخست اثر پادشاهان اساطیری که در شاهانامه به آنها اشاره شده می باشد مورد پژوهش قرار گرفته است و عاقبت به سلسله های باستانی سومر و بابل و ماد اشاره می کند. و در ادامه این اثر سلسله هخامنشیان مورد بررسی قرار می گیرد. برای خرید کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ ده هزار ساله ایران

دانلود کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران