کتاب خاطرات یک شورشی ایرانی کتابیست درباره آشکار سازی و به گونه افشا نمودن ساختار سازمان مجاهدین خلق در طی دهه هایی که ایجاد شده و افکار و ایدولوزی این سازمان منافق را افشا نموده است.کتاب خاطرات یک شورشی اثر مسعود بنی صدر است.

دانلود کتاب خاطرات یک شورشی