کتاب جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان که انتشارات آن بامداد می باشد.که دارای صد و چهار صفحه می باشد.و با جلد ومیز منتشر شده است. که در سال هزار و سیصد و پنجاه و شش چاپ شده می باشد.این اثر توسط علی میرفطروس نوشته شده است.میرفطروس در سال دو هزار و هشت میلادی دکترای افتخاری خود را پس فرستاد و از گرفتن ریاست قسمت ایرانشناسی این بخش همچنان خودداری نمود .علی میرفطروس در سال‌های آخر به سبب منتشر کردن نوشته ی جنجالی خویش گستردگی کارنامه دکتر محمد مصدق با اسم آسیب‌شناسی یک شکست و آماج حمله ها و هم اکنون تشکر و تشویق قرار گرفت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان تماس بگیرید

دانلود کتاب جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان