کتاب گویایی از تاریخ که توسط ایرج پزشکزاد و دکتر علی اصغر حاج سید جوادی نوشته شده است.که دارای تعداد شصت صفحه می باشد.جواب آقای دکتر سالمی با مستندان چند واسه ی مجله ی اسم برده ارسال شده است. ولی به سبب غیردموکراتیک و موجه از چاپ آن خودداری نموده است .جزوه ای که دست شماست متون و نوشته ای که آقایان ایرج پزشکزاد و دکتر علی اصغر حاج سید جوادی در ماهنامه ی نوشته است و طالب شرحیات از ایشان انجام شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گویایی از تاریخ تماس بگیرید

دانلود کتاب گویایی از تاریخ