کتاب عُزیر و دو انقلاب که در سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت چاپ شده می باشد.این اثر توسط رحیم رئیس نیا نوشته شده است.که انتشارات آن چاپار می باشد.که دارای تعداد دویست و چهل و چهار صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. عزیر حاجی بگوف بسیار به عناوین یک آهنگساز و موسیقیدان معروف شده بوده است.و کمتر فردی دانسته است که او قبل از آنکه یک موسیقیدان شود. قلمزنی را فرا گرفته بود و هیچ گاه خسته نمی شد که مسائل اجتماعی و سیاسی سرنوشت خویش را مورد جستجو و بررسی انجام دهد.اولین مقاله ی او در شماره ی ده سپتامبر هزار و نهصد و پنج روزنامه ی زندگی منتشر شده از باکو است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عُزیر و دو انقلاب تماس بگیرید

دانلود کتاب عُزیر و دو انقلاب