کتاب یادداشتهای علم که با جلد شومیز منتشر شده است. با قلم دکتر علی نقی عالیخانی نوشته شده است. اثر یادداشت‌های علم نوشته ای می باشد برگرفته از یادداشت‌های اسدالله علم که دکتر علی نقی عالیخانی آنها را ویرایش نموده است. یادداشت‌های علم ارزش بسیار زیاد تاریخی داشته اند همانند علم فقط کسی در حکومت پهلوی می باشد که نوشته های خویش را به یادگار گذاشته است. هم اکنون او اکثر وقت های خویش را با شاه گذرانده است. نقش او در تصمیمات شاه از ارزشهای زیاد به خصوصی برخوردار می باشد. آنگونه خود او چندین دفعه همچنان به این نوشته در یادداشت های خود اشاره داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یادداشتهای علم تماس بگیرید

دانلود کتاب یادداشتهای علم