کتاب طهران قدیم که توسط جعفر شهری نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب‌های حاجی در فرنگ و حاجی مجدد او سفرنامه‌های منتقدی می باشد که خرافات دینی را به چالش کشیده است. تهران قدیم در پنج جلد و تاریخ اجتماعی تهران در شش جلد توضیح داده شده اند که وضعیت اجتماعی و توضیحات شغل ها و بررسی و شرح دادن خود تهران می باشد که درباره ی استفاده تمامی در شناخت تهران انجام گرفته است.و قند و نمک او به آخر ضرب‌المثل‌های ایرانی را شرح داده که خیلی مطالعه کننده است. جعفر شهری تمام رویدادهای آن سرگذشت را به خوبی در قالب نوشته هایش جای داده شده است. او نگارنده ای بوده است که خیلی خوب اطراف خود را می بیند و با مسایل و سختی های اجتماع آشنا بود همانند خود همه ی این مشکلات را درک نموده بود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب طهران قدیم تماس بگیرید

دانلود کتاب طهران قدیم