کتاب فتوحات شاهی نوشته شده به دست امیر صدرالدین ابراهیم امینی هروی و با ترجمه محمدرضا نصیری انجام شده می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.تاریخ صفوی از شروع تا سال نهصد و بیست هجری قمری نوشته ی صدرالدین ابراهیم امینی هروی به تاریخ صفویه از شروع تا سال نهصد و بیست قمری صورت گرفته است. اگر چه اثر به اتمام رسیده نمی باشد. با این حال این نوشته یکی از اولین و رواجترین مجموعه تاریخ نگاری دوران صفویه می باشد.که در زمان پادشاهی شاه اسماعیل اول نگاشته شده است و از دید نقل حادثه ی زمان پیش از به وجود آمدن سلسله صفویه به خصوص مبارزات این خاندان واسه ی به دست آوردن قدرت تا اول پادشاهی شاه اسماعیل اول در خور دقت بوده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فتوحات شاهی تماس بگیرید

دانلود کتاب فتوحات شاهی