کتاب کاظمخان قوشچو که توسط محبوب داداشپور نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. مردم انزل که در سطح بزرگ و پهناور به سمت کارگری به قفقاز و عثمانی رفتند در بازگشت جویای حال اتفاقات بودند که در دول همجوار صورت گرفته بود. کاظمخان قوشچو کاظم خان در سال هزار و دویست و چهل و شش هجری شمسی داخل روستای قوشچی از تابعیان محال انزل اورمیه متولد شده است. زمان جوانی او مقارن با رواج دارترین رویدادهای اجتماعی جامعه ایران به معنی نهضت مشروطیت می باشد و از سمت بین المللی رقابت های امپراطوریها در خصوص جنگ جهانی اول را ایجاد ساخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کاظمخان قوشچو تماس بگیرید

دانلود کتاب کاظمخان قوشچو