کتاب کلات نادری که توسط محمدرضا خسروی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. جلایرهای کبود گنبد و ایروانیهای سیرزار و دربندیها و اهالی ژرف و حمام قلعه و برده و سررود و خشت اکثر ترکند. خشتیها در نگاه و دید اول از گنجه و قره باغ و سررودیها بقولی از کوچ داده شدگان یهود و دربندیهای ساری جوی می باشد.کلات نادری کلات از در خصوص ترکیب اجتماع وضعیت استثنایی و جالبی می باشد. ترکیب جمعیت در اردوی جهانگیر نادر همچنان از این طور می باشد. قطعا جمعیت فعلی کلات ورثه آنگونه خدمتکاران بسیار کم می باشد که اینگونه مختلف در دره کلات و مناطق دور و سمت آن گرد آمده اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کلات نادری تماس بگیرید

دانلود کتاب کلات نادری