کتاب شاه سلطان حسین که توسط رستم الحکما نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب شاه سلطان حسین داستان هایی از سرنوشت و زندگی شاه سلطان حسین صفوی که به دست رستم الحکما مشهور به رستم التاریخ تاریخ شناس زماند صفویان نگاشته شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شاه سلطان حسین تماس بگیرید

دانلود کتاب شاه سلطان حسین