کتاب رویای صادقه که با قلم جمشید صداقت نژاد نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است.نوشته ی رویای صادقه واقعیت های ناشناخته از تاریخ مشروطیت ایران است. این اثر شامل کتاب خلسه می باشد که به دست اعتمادالسلطنه یکی از وزیران دوران ناصرالدین شاه نگاشته شده است و خیلی از حقایق ناگفته و توهم انگیز دوران مشروطه را به روشنی گفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رویای صادقه تماس بگیرید

دانلود کتاب رویای صادقه