دانلود کتاب آمریکا در بند که در سال هزار و سیصد و شصت و دو چاپ شده می باشد.این اثر توسط پیر سالینجر نوشته شده است.که انتشارات آن سرا می باشد.که دارای تعداد سیصد و هشتاد و پنج صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. یک قصه بیشتر نمی باشد اما نامکرر است .برای آنکه هر فردی به موجب وقت و مکان و واسه ی سرپوش نهادن برآنچه در گذشته انجام خواهد داد و واسه ی هموار نمودن روشی که پیدا می کند می بایست در آینده طی کند و به زیور کلمات زیبایش می کند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آمریکا در بند تماس بگیرید

دانلود کتاب آمریکا در بند