کتاب چنگیزخان که توسط گوتورگی ایوانوویچ واسیلیان نوشته شده است.که با ترجمه ی محمد پورهرمزان به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. بعد از دو سال سیاحت به سبب خبرنگار روزنامه به انگلستان سفر نمود و همه ی قسمت جنوبی آن کشور را با دو چرخه سپری کرد. زبانشناس جوان با استعداد بعد از برگشتن به روسیه در یکی از شهرهای بسیار کوچک آسیای میانه ساکن شده است. و با شغل بازرس چاه های آب اشتغال داشته است. آنجا اولین دفعه به اندیشیدن و نوشتن کتابی درمورد سایه های مهیب زمان قبل و گذشته افتاد اما این تصور سالها بعد به معنی بعد از انقلاب اکتبر بررسی شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چنگیزخان تماس بگیرید

دانلود کتاب چنگیزخان