کتاب مرزها و برادری که توسط براندا شیفر نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. کوشش حکومت ایران در این می باشد که آذربایجانی ها می بایست خود را با فرهنگ قوم فارس تطبیق داده و در فرهنگ آنها آسیملیه خواهند شد.نوشته ی مرزها و برادری در وقت و سپری شده در دهه نود آذربایجانی های ایران به سبب اتفاقات پائین اجتماعی و حقارت شدن معترض شده اند. این در حالی می باشد که بعضی از آنها برگرفته از حقیقت ها و رویداد سیاسی و اقتصادی در ایران می باشد. آزادی خواهی و تمرکززدایی از معمول درخواست های آنان بوده است و هم اکنون بحثی از جدایی و استقلال طلبی گفته نشده بود .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مرزها و برادری تماس بگیرید

دانلود کتاب مرزها و برادری