دیوان مشفق تهرانی که به دست مشفق تهرانی نوشته شده است.او با اینکه به سراغ تحصیلات علوم دینی نرفته بود ولی در سرودن اشعار مذهبی و مراثی اهل بیت تبحر داشت. این اثر هم اکنون برگرفته از مناقب و مراثی اهل بیت عصمت و طهارت است. غزلیات او بسیار شیرین و لطیف می باشد. او به استقبال شاعران طراز اول رفته است. مشفق قسمت بزرگی از کتاب خود را به مناقب و مراثی اهل بیت اختصاص داده و جزء جزء واقعه عاشورا را به تصویر کشیده است. او همچنان زیارت عاشورا را به طور منظوم آورده و حدیث کساء را در بحر طویل توضیح داده و همچنان برخی آیات قرآن را به نظم درآورده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دیوان مشفق تهرانی تماس بگیرید

دانلود دیوان مشفق تهرانی