کتاب ققنوس که به دست زهرا خوش نظر نوشته شده است.او در خود سوخته تا شعله ها از او ققنوسی دیگر به وجود آیند. و آیا این افسانه من و تو نمی باشد که در خود سوخته و باز زندگی از داخل آتش به دنیا می آید. ققنوس در خودش زندگی می نماید و در خویش آوازهای جان سوز روح دردمند خودش را ترنم می نماید و در خویش خواهد سوخت و از خاکستر خویش به دنیا می آید. نفهمیده ام که این کلماتی که در برگه های سفید کاغذ نقش بسته می باشند حدیث یک سفر است از خود به خود خویش و یا حدیث نفس می باشد. و یا شاید سوز عشقی است در نهان خانه دل و ققنوس اگر در بند زمین باشد قلبش خواهد گرفت . ققنوس دست و پا بسته دوران هم نخواهد ماند .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ققنوس تماس بگیرید

دانلود کتاب ققنوس