کتاب دستور خط فارسی که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شده است.مهم ترین نکات در تایپ و ویرایش بررسی شخصی و آشنائی کامل به امر خط فارسی است. به این سبب ما در این پست متن تکمیل دستور خط فارسی و مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را سمت دانلود قرار داده‌ایم. در حال حاضر خیلی از تحقیق کنندگان ترجیح داده اند پژوهش پایان‌نامه و مقاله را خود تایپ و ویرایش نموده است .برای آنکه این کار صرفه‌جوئی در زمان و هزینه را به همراه داشته است. واسه ی این اثر می بایست توجه و معلومات اندازه درباره ی ویراستاری املای کلمات و مراعات فاصله‌ها و منتخب لغات مناسب و معادل‌های فارسی کلمات بیگانه داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دستور خط فارسی تماس بگیرید

دانلود کتاب دستور خط فارسی