کتاب زمانه زندگی و کارنامه بیهقی که به دست مریلین رابینسون والدمن نوشته و توسط منصوره اتحادیه ترجمه شده است.او در هفت فصل درمورد روش رویدادهای اسلامی تاریخ نویسان و زمانه و زندگی بیهقی و تحلیل مضمون های تاریخی و مکان و جای بیهقی در تاریخ فرهنگی و سبک روایی و کلام رفتاری در تاریخ بیهقی به بررسی صورت گرفته شده است. نویسنده ی مشهور مریلین رابینسون والدمن داخل این اثر از منظری نو به نوشته ی تاریخ بیهقی نگاه کرده است و آن را با فرضیه کنش گفتاری سنجیده است. او از منظر فلسفه و زبان شناختی به این متون تاریخی پرداخته است و در پی کشف نمودن این مفهوم و معنی بر آمده که آیا رویداد و اتفاقات بیهقی از حادثه و واقعیت و تحلیل اندیشه و شخصی او است و یا مؤید یک اتفاق واقعی تاریخی است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زمانه زندگی و کارنامه بیهقی تماس بگیرید

دانلود کتاب زمانه زندگی و کارنامه بیهقی