کتاب سرچشمه داستان کوتاه فارسی که به دست احمد کریمی حکاک نوشته شده است.این نوشته برگردان اثر فرانسوی آن از نمونه جمع شده از گنجینه اثرهای ایرانی می باشد که شامل بررسی کریستوف بالائی که به دنیا آمده در سال هزار و نهصد و چهل و نه فرانسه و میشل کویی پرس به دنیا آمده در هزار و نهصد و چهل و یک بلژیک در ادبیات داستانی معاصر ایران می باشد. داستان کوتاه همچنان با استقبال بی نظیری ترویج شد و با تغییراتی در سبک نوشتن و تألیف ادبی در ادبیات فارسی تثبیت شده است که صنعت چاپ و مطبوعات در این روند بدون تأثیرگذاری نبوده است.دهخدا و نسیم شمال زبان عامیانه را در شعر آوردند و میرزاده عشقی و ابوالقاسم لاهوتی و ایرج میرزا وصف حقیقی و واقع گرایانه را به کار بردند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سرچشمه داستان کوتاه فارسی تماس بگیرید

دانلود کتاب سرچشمه داستان کوتاه فارسی