کتاب عاشقانه های از جنس همدردی که به دست الهه فاخته نوشته شده است. این نوشته واسه ی آن دسته از دوستانی است که عاشق می باشند و یا دوست دارند عاشق بمانند. عشق به خود و عشق به خدا و عشق به هم جنس یا عشق به نیمه گم شده می باشد. در پنج فصل که هر فصل عشقی را تشکیل می کند.یکی بود و یکی نبود و غیر از خدا تنها عشق بود و قلب و میگن قلبهای بزرگ زیاد سختی میکشن، میگن قلبهای بزرگ لیاقت بهترینها رو دادن.اما انگار یادشون رفت، چجوری آسمونو نبینم که باهم ستاره هاشو شمرده ایم همه را. چجوری گل ها رو بو نکنم هنگامی به هم هر روز یه شاخه گل داده ایم. چطور به زمین نگاه نکنم که شیوه ی دویده ایم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عاشقانه های از جنس همدردی تماس بگیرید

دانلود کتاب عاشقانه های از جنس همدردی