کتاب قافیه ساده که به دست دکتر شهریار حسن زاده نوشته شده است. احتیاج بسیار زیاد دانشگاهها به نوشته های درسی به خصوص در رشته علوم انسانی و کم و محدود بودن مراکز علمی وآموزشی که خود را در انجام وظایف به پاسخگویی به این احتیاجات می دانسته است و به وجود می آورد که امکانات وجود داشته با همکاری دانشگاهها به کار گرفته شود تا از هم اکنون کاری جلوگیری نمایند.به این سبب منظور سازمان تدوین نوشته های اسلامی با هکاری دانشگاه آزاد واحد خوی نخستین نوشته ی مشترک خود با معنی قافیه ساده را به چاپ رسانده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قافیه ساده تماس بگیرید

دانلود کتاب قافیه ساده