کتاب شیوه ی نگارش نامه های اداری که به دست داود نوری نوشته شده است. اثر و نوشته و مکاتبات اداری یکی از اساسی و مهم ترین ابزارها واسه ی دست پیدا کردن به هدف های سازمانی است.زبان رسمی هر سازمان که در کتابهای مهم اداری آن وجود دارد و شاهد است که بیانگر مقدار و اندازه ی تفکر و اندیشه و دانش هر کس و تخصص و کاردانی کارکنان و مدیران سازمان می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شیوه ی نگارش نامه های اداری تماس بگیرید

دانلود کتاب شیوه ی نگارش نامه های اداری