کتاب برگزیده لغات کلیله و دمنه که به دست عنایت الله شکیبا پور نوشته شده است. داخل فلات ایران و در دامنه های آن انسانهایی زندگی می نمودند که خود را آریا و سرزمین و راه و شیوه ی خود را آریایی می دانستند.و این اسم در سروده های اوستا و وید و در نگاشته های هخامنشی نمایان شده است و به دید می خورد و سرایندگان وید و اوستا و شاهان هخامنشی خود را آریایی نام داده اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب برگزیده لغات کلیله و دمنه تماس بگیرید

دانلود کتاب برگزیده لغات کلیله و دمنه