کتاب حافظ شناسی که به دست سعید نیاز کرمانی نوشته شده است.کتاب حافظ شناسی جلد نخست برگرفته از صد و شصت و نه صفحه به تلاش سعید نیاز کرمانی و برگرفته از نمونه های جمع شده ی با ارزش فراوان از مقاله های گوناگون با زمینه های خیلی متنوعی است. از تحقیق و پژوهش نسخه های گوناگون دیوان حافظ گرفته تا تحقیقات یک کلمه در اشعار او تا توضیح بعضی از غزل ها تا پردازش های تاریخی درمورد وضعیت زمانه ی او و شخصیت حافظ تمام و تمام در این نمونه جمع آوری شده قابل تحقیق است. در این نمونه مقایسه های خیلی زیاد تأمل برانگیزی بین حافظ و شعرای دیگر همانند خواجو و سلمان ساوجی و سعدی و غیره انجام گرفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حافظ شناسی تماس بگیرید

دانلود کتاب حافظ شناسی