کتاب اصول کلی در نوشتن داستان کوتاه که به دست پیام آور نوشته شده است. کسی که خواهند دانست و داستان نویس بسیار خوب خواهند شد و حتما می بایست از همان زمان کودکی قصه مطالعه کنند و بسیار زیاد هم بخواند. ولی این تاکید نمی بایست کسی را به اشتباه انداخته باشد که خواندن آنگونه شخصی فقط باید به داستان محدود شود. شرح کار داستان نویس آدمی و زندگی می باشد. آدم یک موجود چند بعدی می باشد و در مسیر زندگی خود با کل هستی در رابطه ی بده و بستان متقابل است. بعد نگارنده واسه ی طرح درست و دقیق و تکمیل شده آدم در داستان هایش اجباری است.